top of page

UPOZNAJTE SKRIVENI

bihejvioralni svet

Pogledajte kroz bihejvioralnu prizmu. Upoznajte se sa nivoom komunikacije koji je našem timu neiscrpan izvor informacija i predmet aktivnog istraživanja.

Blue Personal Objects

zašto termin
"bihejvioralni"

Tokom višegodišnjeg rada našeg tima razvijali smo alate i edukativni sadržaj u specifičnom smeru vezanom za našu poslovnu praksu. Terminom "bihejvioralni" želeli smo zapravo da izdvojimo set naših odabranih alata od standardnih pristupa analize ponašanja vezanih za "govor tela" i "neverbalnu komunikaciju".
 

Dodatno, terminom "bihejvioralno" pokrivamo široku kategoriju signala od facijalne ekspresije, gestikulacije telom preko tona glasa, verbalnog sadržaja do načina na koji se obavlja određena funkcija, uloga, izvodi zadatak i mnogi drugi aspekti.

Colorful Wall

Bihejvioralni signal

Jedinstveni verbalni i/ili neverbalni adaptivni odgovor na promene od značaja nastale u našem okruženju ili u nama. Naše ponašanje zapravo je kompleksan skup aktivnosti proisteklih iz delom urođenih, delom naučenih skripti upletenih u čvrstu, dinamičnu vezu sa dešavanjima u okruženju. Svaki set gestova u svojim karakteristikama sadrži informacije o specifičnoj unutrašnjoj reakciji koja ih je pokrenula.

bihejvioralni
"okidač"

Razlog zbog koga se promena ponašanja dogodila.

Ne možemo govoriti o značenju gesta, a da nismo svesni šta ga je izazvalo. Ovde ne govorimo o sveukupnoj situaciji u kojoj se osoba nalazi. Termin "okidač" se vrlo često precizno može odrediti na nivou jedne promene u okruženju ili jedne reči, ukoliko govorimo o izgovorenom verbalnom sadržaju. Utrenirano oko može u realnom vremenu pratiti promene stanja kod sagovornika uz prepoznavanje i više od jednog "okidača" u toku jedne rečenice.

Rabbit

"MULTIPLE FACTOR BEHAVIOURAL ANALYSIS"

Jedan od najvećih izazova sa kojima se susreće procena ponašanja jeste pitanje pouzdanosti analize. Ukoliko pročitate nekoliko knjiga o "govoru tela" kroz posmatranje običnog razgovora možete lako primetiti nekoliko gestova i pripisati im značenje. Pitanje je koja je verovatnoća da je procena tačna? Koliko ste vi sigurni u vašu analizu?

Najvažnija karakteristika "Multiple Factor Behavioral Analysis" metode jeste da širi prikupljanje informacija prostorno (na detekciju više bihejvioralnih signala prisutnih u istom trenutku) i vremenski (posmatranje daljih reakcija na iste ili povezane "okidače" i praćenje ponavljanja ranije prepoznatih signala). Osnovni cilj jeste postavljanje zaključka na temelju više prikupljenih, međusobno povezanih informacija.

"iskreno isijavanje"

Potpuno drugačiji pristup ličnoj prezentaciji i javnom nastupu proistekao direktno iz naše radne prakse.

Sam pristup uključuje detekciju naših stvarnih bazičnih motivatora i njihovog povezivanja sa komunikacionim ciljem i strategijom.

Kroz "ISKRENO ISIJAVANJE" ne trošimo vreme na kontrolu položaja ruku, razmišljanje "da li izgledam nervozno" ili balansiranje i potiskivanje stresa i treme - ovo su sve sporedni detalji.

Prezentacija se prvenstveno fokusira na definisan cilj. Kada smo strastveni i iskreni u vezi onoga što želimo da postignemo, svi imamo savršen nastup.

Potrebno je samo vešto detektovati, definisati i pojačati maksimalno ono što vas zapravo pokreće.

bottom of page